Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.babypatent.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník).

1. Základné ustanovenia

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika IČO: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, zapísaná v Obchodnom registri Trnava, oddiel: Po, vložka číslo: 10324/T, ktorá pôsobí pod zahraničným subjektom DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, Česká republika, e-mail: dnformed@dnformed.cz, tel. č.: +420 532 198 888, IČ: 46982604, DIČ: CZ46982604, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 8289 (ďalej len „predávajúci“).

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ) - je firma DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, IČO: 50128612, DIČ: 4120034039, IČ DPH: SK4120034039, sídlo: Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, zapísaná v obchodnom registri Trnava, oddiel: Po, vložka číslo: 10324/T, ktorá pôsobí pod zahraničným subjektom DN FORMED Brno s.r.o., IČ: 46982604 DIČ: CZ46982604 , sídlo: Hudcova 76a, 612 00, Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 8289. Predávajúci je platcom DPH. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 
Kupujúci - je osoba, ktorá je spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www.babypatent.sk.
 
Služba – úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu kupujúcemu.
 
Písomné prílohy - dodací list, faktúra, štítok s informáciami o zásielke.
 
Celková kúpna cena - vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane služieb a vedľajších služieb.

 

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. 

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zoznam produktov na stránkach www.babypatent.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.

Po určení objednávky je potrebné urobiť nasledujúce: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.babypatent.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Aby objednávka v elektronickom obchode www.babypatent.sk bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • identifikácia predávajúceho
 • identifikácia kupujúceho (fakturačná adresa) – meno, priezvisko, ulicu, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, e-mailovú adresu a telefónne číslo (v prípade, že kupujúci tieto údaje vyplnil pri registrácii do elektronického obchodu www.babypatent.sk, údaje sú v prihlásenom stave)
 • kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho)
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru, automaticky predvyplnené
 • doručovacia adresa – meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo a e-mail (v prípade, že dodacia adresa sa líši od fakturačnej)

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Kupujúci je následne informovaný o nedostupnosti objednaného produktu.

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzatvoriť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie o prijatí objednávky do systému elektronickej objednávky.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na prianie zákazníka obstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atp.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

 • bez udania dôvodu
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 102/2014 Z. z. (viac v ďalších bodoch). V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z.  máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČ).

Spotrebiteľ - kupujúci platí poštovné spojené s vrátením tovoru. Výmena nie je možná.

Pre dodržanie 14 dennej lehoty je rozhodujúce, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotné doručenie odstúpenia i s tovarom. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom najmä zaslaním e-mailu na objednavky@babypatent.sk. Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový Formulár na vrátenie tovaru.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína trvať nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote, nestačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy Vám bude cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený vo Formuláři na vrátenie tovaru. Suma však nebude vrátená skôr, než nám tovar vrátite.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom stave so všetkými originálnymi obalmi, aby mohol urobiť radosť niekomu inému a i vrátane darčeka, pokiaľ bol k objednávke priložený.

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, ako sú napríklad náklady na poškodený obal i napriek tomu, že obal nie je predmetom kúpi ani súčasťou kúpenej veci. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

K tovaru, ktorý budete vracať vždy priložte dokument Formulár na vrátenie tovaru. Uľahčí nám to identifikáciu daného tovaru a urýchli vybavenie požiadavku.

Tovar zašlite DOPORUČENE na adresu centrálního skladu:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, Brno 612 00, CZ

Aký tovar nie je možné vrátiť vôbec?

Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Vysvetlenie k vyššie uvedenému:

Ak sú tovarmi predmety, prichádzajúce do styku s vodou, s potravinami a nápojmi, tak sú už prvým použitím kontaminované a teda ich z hygienických dôvodov nesmieme ponúknuť na ďalší predaj. Tzn. iba nepoužitý tovar je možné vrátiť späť s nárokom na vrátenie peňazí.

Zákazník obdrží späť peniaze najneskôr do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný v našom podniku za manipulačný poplatok vo výške 1 % predajnej ceny tovaru za deň uschovania (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných).

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie uvedených podmienok v sekcii „Reklamácie a vrátenie tovaru“.

4. Cena a charakteristika tovaru

 • Ceny sú uvedené na stránkach jednotlivých výrobkov a v objednávke.
 • Všetky ceny v obchode sú koncové, vrátane DPH 20 %.
 • Názov tovaru a jeho hlavné charakteristiky sú uvedené na stránkach jednotlivých produktov.

5. Dodacie podmienky

 • Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 72 hodín od potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim.
 • Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Daňový doklad, formulár vratky nepoužitého tovaru do 14 dní je súčasťou zaslaného e-mailu. Návody k produktom nájdete v sekcii "Návody".
 • Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike službou  DPD. Pred prevzatím tovaru prosím skontrolujte, či je obal neporušený, v prípade akejkoľvek nezrovnalosti tovar nepreberajte. Kontrola funkčnosti výrobku na mieste nie je možná. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa výšky objednávky. Viď sekcia  „Prepravné a platobné podmienky".
 • Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
 • Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.
 • Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
 • Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii "Reklamácie a vrátenie tovaru".

Záruka na tovar je 24 mesiacov. Pozor, pri nákupe pre podnikateľskú činnosť môžu platiť odlišné podmienky. Záručná doba beží od prevzatia tovaru. Do záručnej doby se nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.

Ak Vami zakúpený tovar vykazuje vadu, alebo s objednávkou nie je čokoľvek v poriadku, prosím, čo najskôr nás kontaktujte na reklamace@dnformed.cz. Budeme sa snažiť s Vami situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť k Vašej spokojnosti.

7. Akčný tovar

Pri tovare označenom titulkom akcia, novinka alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo do odvolania.

8. Predaj a platba za tovar

 • Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi).
 • Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.
 • Uhradenie plnej čiastky je uskutočnené platobnou kartou on-line na v rámci bezpečného systému GoPay (platobnou kartou, online bankový prevod, apple pay, google pay, paypal atď.).
 • Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
 • Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

9. Záverečné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané medzi spoločnosťou DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka IČ: 50128612 a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnicka. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzavretej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politike spoločnosti, si spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, IČ: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť.

Zľavové kupóny nie je možné spájať.

Platné od 1.12.2021