Reklamácie a vrátenie tovaru

Záruka na tovar je 24 mesiacov. Pozor, pri nákupe pre podnikateľskú činnosť môžu platiť odlišné podmienky. Záručná doba beží od prevzatia tovaru. Do záručnej doby se nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.

Reklamácie

Ak Vami zakúpený tovar vykazuje vadu, alebo s objednávkou nie je čokoľvek v poriadku, prosím, čo najskôr nás kontaktujte na reklamace@dnformed.cz. Budeme sa snažiť s Vami situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť k Vašej spokojnosti. 

1.         Práva zo zodpovednosti za vady 
 
1.1.      Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
 
1.1.1.    Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
1.1.2.    Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
1.1.3.    Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.
1.1.4.    Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.
1.1.5.  Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.
 
1.2.      Zaručujeme, že  je Tovar bez vád, najmä, že:
 
a)      má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;
b)      je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
c)      zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;
d)      je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
e)      spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
f)       nie je zaťažené právami tretích strán.
 
1.3.      Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
  
1.3.1.  Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili e-mailom na reklamace@dnformed.cz. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 1.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.
1.3.2.    Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 1.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
1.3.3.    Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
1.3.4.    Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.
 
1.4.       Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)
   
1.4.1.  V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu.
1.4.2.    Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 1.5.4. až 1.5.8., si uplatňujete.
1.4.3.    Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
1.4.4.    Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 1.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás  vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
1.4.5.    Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 1.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 1.4.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.
 
1.5.       Vybavenie reklamácie
 
1.5.1.  Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 1.5.4. až 1.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.
1.5.2.    Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
1.5.3.    O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.
1.5.4.    Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.
1.5.5.    Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
1.5.6.    Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
1.5.7.    Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
1.5.8.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
1.5.9.    Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 
1.6.       Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 
1.7.       Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:
 
a.            počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
 
b.            po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
1.8.       V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
 
1.9.       V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
 
1.10.    Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.

Vrátenie tovaru

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je ten pravý a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 dennej lehote?

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 102/2014 Z. z. (viac v ďalších bodoch). V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z.  máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČ).

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, ako sú napríklad náklady na poškodený obal i napriek tomu, že obal nie je predmetom kúpi ani súčasťou kúpenej veci. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Spotrebiteľ platí poštovné spojené s vrátením tovoru. Výmena nie je možná.

Pre dodržanie 14 dennej lehoty je rozhodujúce, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotné doručenie odstúpenia i s tovarom.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína trvať nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote, nestačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy Vám bude cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený vo Formuláři na vrátenie tovaru. Suma však nebude vrátená skôr, než nám tovar vrátite.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom stave so všetkými originálnymi obalmi, aby mohol urobiť radosť niekomu inému a i vrátane darčeka, pokiaľ bol k objednávke priložený.

K tovaru, ktorý budete vracať vždy priložte dokument Formulár na vrátenie tovaru. Uľahčí nám to identifikáciu daného tovaru a urýchli vybavenie požiadavku.

Tovar zašlite DOPORUČENE na adresu centrálního skladu:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, Brno 612 00, CZ

Aký tovar nie je možné vrátiť vôbec?

Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Vysvetlenie k vyššie uvedenému:

Ak sú tovarmi predmety, prichádzajúce do styku s vodou, s potravinami a nápojmi, tak sú už prvým použitím kontaminované a teda ich z hygienických dôvodov nesmieme ponúknuť na ďalší predaj. Tzn. iba nepoužitý tovar je možné vrátiť späť s nárokom na vrátenie peňazí.

Zákazník obdrží späť peniaze najneskôr do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný v našom podniku za manipulačný poplatok vo výške 1 % predajnej ceny tovaru za deň uschovania (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných)

Platné od 1. 12. 2021